توضیحات

انجام كليه آزمايشات شنوايی پايه شامل اديومتری، تمپانومتری و ارزيابی شيپور استاش
آزمايشات الكتروفيزيولوژی شامل: ABR - ASSR - OAE - Ecoch
آزمايشات ويژه تعادل و سرگيجه
ويدئو نيستاگموگرافی
تجويز انواع سمعک های ديجيتال و هوشمند (داخل گوشی، پشت گوشی، عينكی)
تست vemp

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید