توضیحات

مشاوره زوجین
مشاوره تربیت جنسی
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره خانواده
مشاوره تحصیلی و شغلی
مدرس کارگاه های روانشناسی
رویکردهای درمانی:
- مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
- رویکرد شناختی-رفتاری (CBT)
- هیجان مدار

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید