Site logo
توضیحات

ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
تجویز و تنظیم تخصصی انواع سمعک نامرئی، هوشمند، فراهوشمند و قابل شارژ
ساخت قالب های ضدآب و ضدصوت گوش
ارزیابی و توانبخشی وزوزگوش
توانبخشی سرگیجه
ارائه کلیه خدمات مربوط به سمعک (باتری، وکس، گارد و ...)

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید